TIẾNG ANH HỌC THUẬT

NỀN TẢNG

CẤP ĐỘ TOEIC/ IELTS ( 14 TUỔI TRỞ LÊN)

60% GIÁO VIÊN VIỆT NAM

40% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

  • Bổ dung kiến thức tổng quát và học thuật  
  • Bổ sung kiến thức ngữ pháp
  • Chú trọng nâng cao 4 kỹ năng