Lịch Khai Giảng

 • Ngày 09 – 11/06
 • Ngày 10 – 12/06
 • Ngày 14 – 21/06
 • Ngày 23 – 25/06
 • Ngày 24 – 26/06
 • Ngày 09 – 11/07
 • Ngày 10 – 12/07
 • Ngày 14 – 21/07
 • Ngày 23 – 25/07
 • Ngày 24 – 26/07
 • Ngày 14 – 16/08
 • Ngày 15 – 17/08
 • Ngày 19 – 26/08
 • Ngày 28 – 30/08
 • Ngày 29 – 31/08