MẨU TRUYỆN NGẮN THE WOLF AND THE LAMB ((CHÓ SÓI VÀ CỪU)

Oneday, a lamb was eating sweet grass away from her flock of sheep. She didn’t
notice a wolf walking nearer to her. When she saw the wolf, she started pleading,
“Please, don’t eat me. My stomach is full of grass.
You can wait a while to make my meat taste much better. The grass in my stomach
will be digested quickly if you let me dance.” The wolf agreed.
While the lamb was dancing,she had a new idea. She said, “I can dance faster if
you take my bell and ring it so hard.” The wolf took the bell and started to ring so
hard. The shepherd heard the sound and ran quickly to save the lamb’s life.

=>Bài học cho bé: Truyện kể về chú cừu thông minh khi gặp chó sói nguy hiểm đã
biết tìm cách thoát chết. Qua câu chuyện này bé rút ra bài học về việc tự mình có
thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm như thế nào.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *